Cześć, zmieniliśmy panel klienta. Koniecznie wygeneruj nowe hasło do swojego konta klienta - KLIKNIJ BY ZMIENIĆ HASŁO

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CURRYGODNE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.currygodne.pl, zwaną dalej Serwisem.

2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności.

3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie nakłada na Użytkowników żadnych obowiązków.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest DP sp. z o.o., ul. Spacerowa, 10-687 Klewki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000856317, zwana w dalszej części „Administratorem” lub „Spółką”.

5. Adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@currygodne.pl.

6. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

8. Polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.

9. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.

10. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.

11. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.

12. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych między innymi przez Google i Meta, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane Użytkowników Serwisu korzystających jego funkcjonalności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę cateringu lub zarejestrowali konto w Serwisie w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy cateringu lub umowy o prowadzenie konta w Serwisie oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wykonania (m. in. dostawy cateringu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników, którzy wpisując swój adres poczty elektronicznej wyrazili chęć otrzymywania od Administratora newslettera i informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe podane przez Użytkowników w polu znajdującym się w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na możliwości odpowiedzi na pytania i wiadomości przesłane mu przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Podanie danych osobowych wymienionych w §2 ust. 2 Polityki jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania odpowiednio umowy cateringu lub umowy o prowadzenie konta w Serwisie. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy ze Spółką lub zarejestrowania konta. Administrator ma prawo uzależnić wykonanie tej umowy od weryfikacji danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji.

7. Podanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera oraz w celu skorzystania z formularza jest dobrowolne. Informacje handlowe i newsletter przesyłane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody będą przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej do momentu wypisania się z newslettera. Cofnięcie zgody na wysyłanie przez Administratora newslettera i innych informacji handlowych może zostać dokonane przez aktywowanie odpowiedniego linku znajdującego się na końcu newslettera lub informacji handlowej.

8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
a) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy cateringu lub umowy o prowadzenie konta w Serwisie będą przetwarzane przez czas trwania umowy aż do momentu przedawnienia roszczeń związanych z tą umową,
b) dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera,
c) dane osobowe Użytkowników podane w celu rejestracji konta są przetwarzane do chwili usunięcia konta przez Użytkownika,
d) dane osobowe Użytkowników, którym wystawiono faktury VAT są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym minął termin zapłaty podatku,
e) dane osobowe Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy znajdujący się w Sklepie są przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
powszechnie obowiązującego. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§3 PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników podmiotom innym niż wymienione w ustępach poniżej, chyba że obowiązek przekazania lub udostępnienia danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

a) dostawcom usług płatności internetowych,
b) dietetykom,
c) księgowym i biurom rachunkowym,
d) dostawcom usług IT,
e) kancelariom prawnym,
f) dostawcom i kurierom

3. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem,
rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych

4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


§3 PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik ma prawo do:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,
- kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
- żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
- żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych
osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
- żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
a) wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – biuro@currygodne.pl
b) wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres wskazany w §1. Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

§4 PLIKI COOKIES
1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp). Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania.

2. Przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszystkie lub wybrane rodzaje plików cookies Administrator instaluje na urządzeniu Użytkownika jedynie pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu.

3. Pliki cookies używane przez Administratora są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

4. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć w zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych. Usunięcie lub ograniczenie plików cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu, w tym z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.


5. Przy pierwszej wizycie w Sklepie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies oraz może je zaakceptować lub przejść do ustawień plików cookies w narzędziu wyświetlonym przez Administratora wybierając opcję „Preferencje”.

6. Narzędzie wyświetlane Użytkownikowi umożliwia mu wybór rodzajów cookies (analityczne, marketingowe oraz funkcjonalne), na które może wyrazić zgodę zaznaczając odpowiednie okienko wyboru.

7. Niektóre pliki cookies stosowane przez Administratora mogą zbierać informacje umożliwiające powiązanie tych informacji z konkretną osobą, a tym samym informacje te mogą zostać uznane za dane osobowe.
8. Administrator stosuje pliki cookies sesyjne (pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki bądź innego oprogramowania) oraz pliki trwałe.
9. Administrator stosuje również pliki cookies podmiotów trzecich prowadzących działalność marketingową, takich jak:
- Google Ireland Ltd. w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia
Google Analitycs – z zasadami stosowanymi przez Google w zakresie prywatności i bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie: ___
-  Meta Platforms Ireland Limited w związku z korzystaniem przez Administratora z
narzędzia Facebook Pixel – z zasadami stosowanymi przez Meta w zakresie
prywatności i bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie: ___________

Pliki cookies podmiotów trzecich służą wyświetlaniu Użytkownikowi spersonalizowanych reklam dostosowanych do jej zainteresowań i potrzeb.


10. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

  • umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu,
  • utrzymania sesji użytkownika,
  • wykrywanie nadużyć związanych z uwierzytelnianiem użytkownika,
  • dostosowywania zawartości i funkcjonalności Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • przechowywanie danych niezbędnych do odtwarzania treści audio lub wiedo,
  • prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących aktywności

Użytkowników w Sklepie.
 

§5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualnawersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 27.06.2024