Cześć, zmieniliśmy panel klienta. Koniecznie wygeneruj nowe hasło do swojego konta klienta - KLIKNIJ BY ZMIENIĆ HASŁO

Regulamin

§1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie cateringu Currygodne Catering Dietetyczny. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług serwisu www.currygodne.pl, procedurę składania zamówień cateringu, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika, a także zasady wykonywania umowy cateringu. Regulamin stanowi integralną część umowy cateringu.
 
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Właścicielem serwisu internetowego dostępnego na stronie www.currygodne.pl, zwanego dalej „Serwisem” jest DP Sp. z o.o. w Klewkach zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000856317, NIP 7393943681 ul. Spacerowa 13, kod pocztowy 10-687 Klewki, zwana dalej „Sprzedawcą”.
2.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu 885 530 540 oraz adresem mailowym biuro@currygodne.pl.
3.    Niniejszy regulamin Serwisu, zwany dalej „Regulaminem”, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a podmiotem dokonującym zakupu za pośrednictwem Serwisu, zwanym dalej „Klientem”, zasady zawierania i wykonywania umowy cateringu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
4.    Regulamin określa także rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz osób korzystających z Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”, choćby nie składali zamówień za pośrednictwem Serwisu.
5.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w Polityce prywatności Currygodne Catering dostępnej w Serwisie, zwanej dalej „Polityką prywatności”. Dane osobowe Użytkowników podlegające przetwarzaniu przez Sprzedawcę to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy cateringu. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
6.    Podanie przez Użytkownika danych osobowych nieprawdziwych bądź niepełnych może skutkować czasowym zawieszeniem lub zablokowaniem przez Sprzedawcę konta Użytkownika oraz wstrzymaniem dostaw cateringu.
7.    Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Panelu Klienta dostępnym na stronie www.currygodne.pl lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej biuro@currygodne.pl. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy catering dostarczony na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony.
8.    Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
9.    Użytkownik loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu. Hasło dostępu jest wysyłane Użytkownikowi podczas składania zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
10.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta danych dostępowych do konta osobom trzecim. W przypadku zawarcia umowy cateringu przez osobę trzecią korzystającą z danych dostępowych Użytkownika umowa taka jest uważana za zawartą przez Użytkownika.
11.    W razie utraty danych dostępowych do Serwisu Użytkownik może odzyskać dostęp do konta po wybraniu odpowiedniej opcji w trakcie logowania, podania adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Serwisie, a następnie wykonywać polecenia wyświetlane w celu ustawienia nowego hasła dostępu.
12.    Użytkownikami i Klientami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami i Klientami Serwisu mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
13.    Przeglądanie Serwisu oraz rejestracja konta są bezpłatne. Sprzedawca pobiera wynagrodzenie za świadczenia wynikające z zawartej umowy cateringu.
14.    W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

§3 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem umowy cateringu jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług przygotowania i dostawy cateringu dietetycznego w postaci trzech, pięciu albo sześciu posiłków dziennie w wybranej przez Klienta diecie i kaloryczności, przez okres oznaczony przez Klienta przy składaniu zamówienia.
2.    Sprzedawca przyrządza posiłki na podstawie diet układanych przez biuro@currygodne.pl
3.    Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Klientowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacją o rodzaju lub konfiguracji diety i jej kaloryczności.
4.    Opakowania, w których znajdują się posiłki mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
5.    W celu zachowania ciągu chłodniczego dostarczanego zestawu cateringowego Klient zobowiązany jest po jego dostarczeniu pod drzwiami domu, mieszkania albo innego lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika, do niezwłocznego umieszczenia posiłków w miejscu (np. lodówka, chłodziarka) pozwalającym na utrzymanie żywności w świeżości i zapobiegnięciu jego zepsuciu.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność dostarczonych posiłków do spożycia, w przypadku niezastosowania się przez Klienta do wymagań wskazanych w § 3 pkt 5 Regulaminu.
7.    Przed zawarciem umowy cateringu Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Założenie konta w Serwisie oraz złożenie zamówienia wymagają akceptacji niniejszego Regulaminu.
8.    Umowa cateringu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia przez Sprzedawcę.
9.    Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Serwisie poprzez wybór rodzaju diety, jej kaloryczności, podanie przez klienta okresu przez jaki chce korzystać z cateringu, podanie przez Klienta jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz opłacenie zamówienia prze Klienta.
10.    Klient może opłacić zamówienie:
a.    korzystając z platformy płatności internetowych www.payu.com,
b.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 74 1020 3541 0000 5802 0383 8687
11.    Ceny wskazane w Serwisie są cenami brutto należnymi za jeden dzień korzystania z cateringu. Po dokonaniu wyboru diety, jej kaloryczności i wskazaniu okresu trwania dostaw Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi w podsumowaniu łączną cenę za zamówienie (iloczyn ceny jednostkowej za jeden dzień określonej diety oraz liczby dni). Cena wyświetlana Klientowi przed zatwierdzeniem zamówienia jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera należne podatki i opłaty.
12.    Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi jeden dzień.
13.    Sprzedawca dostarcza catering dietetyczny do następujących miejscowości: Olsztyn, Olsztynek, Dywity, Kieźliny, Dobre Miasto, Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo, Stawiguda, Sząbruk, Ostróda, Barczewo, Elbląg, Jonkowo, Biskupiec oraz miejscowości znajdujących się po drodze do ww. miejsc. Sprzedawca dostarcza również catering dietetyczny bezpośrednio do Białegostoku, Gdańska, Gdyni i Sopotu, nie dostarczając cateringu dietetycznego do miejscowości znajdujących się po drodze do tych miast.
14.    W przypadku wątpliwości czy Sprzedawca dostarcza catering do miejscowości niewymienionej w Regulaminie należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
15.    Skuteczne złożenie zamówienia wymaga zaznaczenia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
16.    Sprzedawca nie przyjmuje zamówień dokonywanych drogą telefoniczną i mailową.
17.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia.
18.    Od chwili pozostawienia zamówienia pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe w nich szkody, w tym m.in. wyrządzone przez osoby trzecie lub zwierzęta, jak również za kradzież zamówienia dokonaną spod miejsca, do którego następuje dostawa.
19.    W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Klienta, zamówienie uważa się za skutecznie dostarczone, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za zamówienie. Przez przyczyny leżące po stronie Klienta rozumie się w szczególności niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
20.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówienia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takim przypadku należność pieniężną przypadającą za ten dzień lub dni, na które został zamówiony catering Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień zamówienia cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.

§4 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW CURRYGODNE CATERING ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
a.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek;
b.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na piątek;
c.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.comw środę do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na piątek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w środę po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty – na poniedziałek);
d.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę i niedzielę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty lub niedziele – na poniedziałek); klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na poniedziałek;
e.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek do godziny 24:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek;
f.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek po godzinie 24:00, w sobotę albo w niedzielę zostanie dostarczony catering na wtorek.
2.    Dostawa zamówienia pod wskazany przez Klienta adres dostawy odbywa się od godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień na jaki został zamówiony catering do godziny 4:00 dnia na jaki został zamówiony catering, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu.
3.    Dostawa zamówienia pod wskazany przez Klienta adres dostawy w Białymstoku, Elblągu, Gdańsku, Gdyni lub Sopocie odbywa się pomiędzy godziną 1:00 a 8:00 dnia na jaki został zamówiony catering.
4.    Dostawa odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika.
 
§5 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW CURRYGODNE CATERING PRZEZ PROGRAM Z WYBOREM MENU
1.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
a.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na piątek;
b.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na piątek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na sobotę;
c.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w środę do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na sobotę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w środę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek;
d.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedzialek;
e.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na wtorek;
f.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w sobotę do 21:00 zostanie dostarczony catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w sobotę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na środę;
g.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w niedzielę do 21:00 zostanie dostarczony catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w niedzielę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek.
2.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy:
a)    od godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień na jaki został zamówiony catering do godziny 4:00 dnia na jaki został zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering na terenie Powiatu Olsztyńskiego,
b)    od godziny 1:00 do godziny 8:00 dnia na jaki został zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering poza terenem Powiatu Olsztyńskiego.
3.    Dostawa odbywa się w następujący sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika, z zastrzeżeniem §4 ust. 9 Regulaminu.
4.    Dostawa cateringu przeznaczonego na niedzielę odbywa się razem z cateringiem przeznaczonym na sobotę (łącznie Klient otrzymuje wtedy dwa zestawy podczas jednej dostawy).
5.    Klient ma możliwość wyboru konfiguracji dań na określony dzień po zalogowaniu w Serwisie i przejściu do panelu klienta. Klient powinien dokonać ww. wyboru na poszczególne dni zgodnie z poniższym schematem:
a)    wybór konfiguracji dań na poniedziałek jest możliwy do poprzedzającego go piątku do godziny 23:59;
b)    wybór konfiguracji dań na wtorek jest możliwy do poprzedzającego go piątku do godziny 23:59;
c)    wybór konfiguracji dań na środę jest możliwy do poprzedzającej ją niedzieli do godziny 23:59;
d)    wybór konfiguracji dań na czwartek jest możliwy do poprzedzającej go poniedziałku do godziny 23:59;
e)    wybór konfiguracji dań na piątek jest możliwy do poprzedzającego go wtorku do godziny 23:59;
f)    wybór konfiguracji dań na sobotę jest możliwy do poprzedzającej ją środy do godziny 23:59;
g)    wybór konfiguracji dań na niedzielę jest możliwy do poprzedzającej ją środy do godziny 23:59.
6.    W przypadku niedokonania przez Klienta wyboru konfiguracji dań na określony dzień w terminie określonym powyżej, konfiguracja dań zostanie ustalona przez Sprzedawcę losowo.
 
§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.    W przypadku braku zgodności dostarczonego zamówienia lub innych świadczeń z umową cateringu zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.). W szczególności Klient może żądać wymiany zamówienia lub jego elementów lub obniżenia ich ceny.
2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej określenie rodzaju niezgodności i jej datę, a także dane kontaktowe Klienta. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się załączenie fotografii dokumentujących niezgodność. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji w celu właściwego rozpatrzenia reklamacji.
3.    Poinformowanie Sprzedawcy przez konsumenta o niezgodności usług lub zamówień z umową powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności. Reklamacja powinno zostać wniesiona poprzez:
a)    wysłanie jej na adres Sprzedawcy: DP sp. z o.o. ul. Spacerowa 13, Klewki,
b)    wysłanie jej adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@currygodne.pl.
4.    Kwoty należne w związku ze skorzystaniem z prawa obniżenia ceny Sprzedawca zwraca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Wymiana zamówienia lub jego elementów następuje w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną i odbywa się na koszt Sprzedawcy.
5.    Reklamacja na zasadach określonych w §6 pkt 1 – 4 przysługuje także w sytuacji niedostarczenia zamówienia.
6.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, o czym informuje Klienta poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w panelu klienta lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie należy poczytywać za uznanie reklamacji.
7.    W przypadku spożycia całości lub części zamówienia reklamacja nie przysługuje. W celu weryfikacji reklamacji Sprzedawca jest uprawniony do poproszenia Klienta o fotografię zamówienia lub jego elementów, przy czym za dopuszczalne uznaje się skorzystanie z zamówienia lub jego elementów w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich cech i ewentualnych wad.
8.    Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 oraz 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023, poz. 2759 z późn. zm.) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności, które ponadto są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu bez możliwości jego zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia i względy higieny.
9.    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.    Pozasadowe rozwiazywanie sporow konsumenckich
b.    Sprawy indywidualne
c.    Ważne adresy
10.    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 312), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 312), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
11.    Klient będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE
1.    Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego umożliwiającego połączenie z siecią Internet.
2.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których niektóre lub wszystkie jego funkcjonalności mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
4.    Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w Serwisie mogą nastąpić awarie techniczne, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.


§8 INNE
1.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie pełną listę alergenów oraz menu na dwa najbliższe dni.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy alergenów oraz menu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi składników i alergenów przed złożeniem zamówienia.
3.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy cateringu skonsultować możliwość spożywania posiłków cechujących się określoną kalorycznością i składających się z określonych składników. Dane publikowane przez Sprzedawcę mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią one zaleceń dietetycznych ani porad lekarskich, w związku z czym nie powinny stanowić podstawy do podejmowania przez Klienta decyzji mających wpływ na jego stan zdrowia.
4.    Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych posiłków w ramach oferowanego cateringu.
5.    Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
6.    Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemów płatności.
8.    W przypadku rażącego lub częstego naruszania Regulaminu przez Użytkownika Sprzedawca jest uprawniona do zawieszenia lub zablokowania konta Użytkownika.
9.    Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu otrzymywania ww. informacji Użytkownik powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, a udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
10.    Prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność któregoś z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postawień.
11.    Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedawcą jest prawo polskie.
12.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
13.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie.
14.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2024 r.